Fer-se soci |
Occupygood.com is a good wordpress blog!

Good Weight Loss Products

Fer-se soci

Fer-se Soci

SOL·LICITUD D’AFILIACIÓ

pdfDocument per a la sol·licitud d’afiliació a FEICAT – Empreses d’Inserció de Catalunya
pdfDocument per a l’autorització del pagament de les quotes per domiciliació bancària

RESUM DELS ESTATUTS

Article 2
La FEICAT integra totes les empreses d’inserció, que d’acord amb la normativa catalana i estatal vigent en cada moment facilitin, contribueixin o promoguin la inserció social i laboral i estiguin inscrites en el Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció de Catalunya.
Article 6
Poden ser membres de FEICAT les empreses d’inserció que siguin qualificades com a tal segons el que preveu la Llei Catalana 27/2002 d’Empreses d’Inserció Sociolaboral, així com la legislació vigent en cada moment, que prèvia sol·licitud a la Junta Directiva i a criteri d’aquesta: · Duguin a terme la seva activitat dins l’àmbit territorial de l’associació empresarial. · Reuneixin les condicions professionals a què fa referència l’article 2. · Acreditin la realització de l’activitat mercantil amb caràcter habitual a l’àmbit de la Comunitat Autònoma de Catalunya i notifiquin i acreditin el número de treballadors i treballadores en procés d’inserció.
Article 8
Cal presentar la sol·licitud d’inscripció per escrit, i signada, amb tota la documentació que acrediti el compliment dels requisits de l’article 2 i 6 d’aquests estatuts, adreçada a la Junta Directiva que donarà compte a la reunió de junta que resoldrà sobre l’admissió o inadmissió. Aquesta decisió es podrà recórrer davant l’Assemblea General. Una empresa no podrà pertànyer a altra Associació de característiques similars en el àmbit territorial de Catalunya. L’adquisició de la condició d’empresa sòcia estarà supeditada al pagament de la quota d’ingrés que correspongui.
pdfEstatuts de la FEICAT – Empreses d’Inserció de Catalunya