Organització Interna |
Occupygood.com is a good wordpress blog!

Good Weight Loss Products

Organització Interna

Organització Interna

L’organització interna de la FEICAT és democràtica i participativa. Trobareu els Estatuts de la Federació en l’apartat ”documents…” d’aquesta mateixa Web.

Per tal de facilitar-ne una lectura ràpida i oferir una idea bàsica de com funciona la FEICAT, us remarquem els següents conceptes:

MEMBRES:

Poden ser membres de FEICAT aquelles empreses que estiguin registrades en el Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció de la Generalitat de Catalunya. (Consulteu el Títol 2 “Membres de l’Associació Empresarial” del Estatuts)

ASSEMBLEA GENERAL

És l’òrgan sobirà de l’associació i, com a mínim, es convoca anualment. Hi poden participar totes les empreses federades que estiguin al corrent de les seves obligacions. Cada empresa associada, que estigui al corrent del pagament de les quotes, té dret a un vot. (Consulteu els articles 17 a 26 dels Estatuts)

JUNTA DIRECTIVA

Esta designada per l’Assemblea i formada per un president/a, un o més vicepresidents/tes, un secretari/a, un tresorer/a i uns vocals. La duració del mandat és de quatre anys. (Consulteu els articles 27 a 38 dels Estatuts) Dins de la Junta Directiva hi ha una Presidència col·legiada que s’estableix a l’article 37 del Estatuts

GRUPS TERRITORIALS

Son grups de treball que encara que estan no contemplats en els Estatuts, formen part de la tradició participativa de FEICAT. Agrupen a representants de empreses d’una zona geogràfica determinada. Actualment la seva distribució és equiparable a la distribució provincial de Catalunya. La seva finalitat és la de compartir inquietuds i emprendre iniciatives de foment de les empreses d’inserció de la seva zona i fomentar el treball en xarxa. No tenen representativitat pròpia i poden elevar les seves peticions o accions a la Junta Directiva.

GRUPS SECTORIALS

Son grups de treball no contemplats en els Estatuts. Agrupen a representants de empreses d’un sector empresarial determinat. Hores d’ara hi ha constituïdes cinc sectorials:

  1. Innovació i nous mercats
  2. Justícia i Cire
  3. Medi Ambient, Recilatge i Espais Naturals
  4. Joventut
  5. Clausules Socials.

No tenen representativitat pròpia i poden elevar les seves peticions o accions a la Junta Directiva. La seva finalitat és la de compartir inquietuds i emprendre iniciatives per tal d’enfortir el paper de les Empreses d’Inserció en el sector empresarial corresponent i fomentar el treball en xarxa.

COORDINADOR/A

És la persona contractada per la Federació que depèn directament de la Junta de FEICAT. La seva labor és de caràcter tècnic i administratiu. Pot representar a FEICAT exclusivament per mandat explícit de la presidència.