Les Empreses d’inserció |
Occupygood.com is a good wordpress blog!

Good Weight Loss Products

Les Empreses d’inserció

Les Empreses d’Inserció

EMPRESES D’INSERCIÓ (qué són?) Podeu consultar la Llei 27/2002 de 20 de desembre de 2002 en la nostra web en l’apartat biblioteca.

Concepte d’empresa d’inserció (segons la Llei 27/2002 de 20 de desembre de 2002 – Article 3)

  1. Té la consideració d’empresa d’inserció aquella que sigui qualificada com a tal, que porti a terme qualsevol activitat econòmica de producció de béns o de prestació de serveis i l’objecte social de la qual tingui com a finalitat primordial la integració sociolaboral de persones en situació o greu risc d’exclusió social.
  2. Poden ésser qualificades com a empreses d’inserció les societats mercantils, les societats laborals i les cooperatives que, legalment constituïdes, compleixin el que estableix aquesta Llei.
  3. La finalitat primordial d’aquestes empreses s’ha d’acreditar amb el compliment dels requisits exigits per l’article 4.

IDENTITAT

  • Les Empreses d’Inserció conserven la lògica de les empreses de caràcter ordinari aplicant-hi i conjugant fòrmules d’integració sociolaboral. El paper de les Empreses d’Inserció a través d’aquestes mesures d’economia social contribueixen, entre d’altres resultats, a la integració sociolaboral de grups en risc d’exclusió i que evidentment mostren necessitats específiques.
  • Així doncs, al mateix temps que s’assoleixen fites de caire social, les Empreses d’Inserció porten a terme una idea de negoci produïnt béns i serveis multisectorials per a mercats de tots els tipus. Establir relacions de negocí amb Empreses d’Inserció, ja siga a nivell interempresarial o adquirint els seus productes, suposa contribuir a contruir una societat més justa i solidària.
  • Les Empreses d’Inserció actuen com a passarel·la per a les persones amb dificultats d’inserció sociolaboral, contribuint a desenvolupar les seves aptituds professionals les quals els possibilitin accedir al mercat laboral ordinari.

REGISTRE

Fes efectiva la teva sol·licitud com a EI (Empresa d’Inserció) al Registre Administratiu d’Empreses d’Inserció Sociolaboral de Catalunya en aquesta adreça web.