Usuaris |
Occupygood.com is a good wordpress blog!

Good Weight Loss Products

Usuaris

Usuaris

Si bé les Empreses d’Inserció Laboral es caracteritzen pel compliment d’uns requisits que possibiliten estar catalogades com a tal, i per la seva filosofia de responsabilitat social i compromís amb el territori, poden treballar amb un o diversos tipus de grups en risc d’exclusió social. Al seu torn, les Empreses d’Inserció poden dedicar-se professionalment a un sector específic o a una combinació dels mateixos.Destinataris de la inserció sociolaboral (segons la Llei 27/2002 de 20 de desembre de 2002 – Article 2)

1) La inserció sociolaboral va dirigida a persones en situació d’exclusió social o en greu risc d’arribar-hi que estiguin desocupades i que tinguin dificultats per a integrar-se en el mercat de treball ordinari.

2) Són subjectes d’inserció sociolaboral aquelles persones que, estant en la situació descrita en l’apartat 1, estiguin incloses en algun dels col·lectius següents:

  • Persones amb disminució física, psíquica o sensorial o amb malalties mentals que tinguin possibilitats d’inserció en el món laboral.
  • Persones destinatàries de la renda mínima d’inserció.
  • Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, perquè no compleixen els requisits establerts per l’article 6.1 de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda mínima d’inserció.
  • Joves majors de setze anys i menors de trenta provinents d’institucions de protecció de menors.
  • Persones amb problemes de drogoaddicció o alcoholisme que es trobin en procés de rehabilitació i reinserció social.
  • Interns de centres penitenciaris la situació dels quals els permeti accedir a una ocupació, persones en llibertat condicional i persones exrecluses.
  • Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció, però que es trobin, segons el parer dels serveis socials competents, en situació de risc d’exclusió.
  • Aturats de llarga durada més grans de quaranta-cinc anys.

3) L’accés d’una persona a una empresa d’inserció ha d’anar precedit per un informe sociolaboral, homologat per a l’àmbit de Catalunya.